Глава 10: Вземане на решения и закони

Глава 10: Вземане на решения и закони

Вземане на решения

Как се достига до решения в кибернетично ресурсно-базирано общество?

За да отговорим на този въпрос, ще използваме научния метод и компютрите ще получават директна обратна връзка от околната среда. Компютрите имат сензори, поставени във всички области на социалния комплекс по целия свят. Например сензори биха се използвали в селскостопанските райони, където компютризирани системи управляват и контролират селскостопанските условия чрез наблюдение на водния масив, насекоми, вредители, болести по растенията, почвени хранителни вещества и т.н. След това се вземат решения чрез използване на директна обратна връзка от околната среда. Резултатът би бил по-хуманна и смислена цивилизация, която не се основава на идеализъм, нито на мненията или желанията на определени секти, групи от хора или някой индивид.

Можете да гледате на това като на глобална автономна нервна система. Човешкото тяло реагира автоматично на инфекции. Ако човек има инфекция в пръста, няма заседание на комисия от клетки, които да информират мозъка за инфекцията, нито събрание на клетките, които сами да решат да работят по проблема. Нервната система насочва антителата към заразеното място автоматично. Този автоматичен отговор на нервната система работи по същия начин и в ресурсно-базираната икономика.

Въпросът, който трябва да си зададем, е „Каква функция искаме културата да служи?“ Тъй като нуждата от пари е надрастната и новата мисия е благополучието на всички хора и опазването на околната среда, отговорите стават лесно достъпни. Резултатът е чист въздух и вода, обработваема земя, питателна храна, ефективен транспорт, подходящо образование, непрекъснато актуализирано, добро здравеопазване, конструктивно социално взаимодействие и градове, функциониращи за обслужване на тези цели и др. Това представлява по-хуманен и смислен подход за оформяне на цивилизацията, който не се основава просто на мнение.

Докато преминаваме към напълно кибернетичен процес на управление на човешките дела, могат да бъдат инсталирани по-нови технологии, които премахват човешките грешки. Тези машини биха предоставили информация, а не мнение, като по този начин значително намаляват влиянието на пристрастия и ирационални или чисто емоционални елементи в начина на управление на цивилизацията. По този начин хората играят все по-малко роля в процеса на вземане на решения и обществото работи за разработването и използването на изкуствен интелект и машинно вземане на решения за управление на всички ресурси, служещи на общото благо.

Закони

Законите в най-добрия случай са опити за контрол на населението и работят само спорадично с големи разходи и затруднения. Други общи методи за контрол на поведението са патриотизмът, религията, пропагандата и национализмът. Всички човешки закони са разработени, за да запазят установения ред. Но законите никога не стигат до корените на проблемите и непрекъснато се нарушават – дори от тези, които ги създават. Когато законите не съответстват на естеството на физическата среда, те ще бъдат нарушавани. С толкова много икономически лишения и несигурност, дори в най-заможните държави, без значение колко закони са приети, продължават същите проблеми. В действителност причината е в начина, по който е структурирано обществото.

Нека разгледаме допълнително тези понятия. Необходимостта от закони е резултат от това, че обществото е ориентирано към дефицит. Ако даден ресурс е в изобилие, никой не го наблюдава. Когато потребностите за живот са в изобилие, наблюдението не е необходимо.

В икономиката, базирана на ресурси, социалната отговорност не се внушава със сила, сплашване или обещания за рая и заплахи от ада. Опазването на природната среда не е въпрос на глоби или санкции. Предпазните мерки срещу злоупотреби са проектирани в средата. Прост пример за това може да се види в дизайна на градовете, където хората имат безплатен достъп до ресурси без цена. Това елиминира кражбата. Такива мерки не са въпрос на приемане и прилагане на закони за предотвратяване и наказване на злоупотреби. По-скоро те са средство за проектиране на недостатъците на социалния дизайн, като по този начин се премахва необходимостта от повечето закони.

За премахване на пътнотранспортните произшествия една култура, разчитаща на научния метод, няма да приеме закон, ограничаващ скоростта до 50 км./ч. Те биха препроектирали транспортните системи, така че да не се случват инциденти, като се използват автоматизирани влакове, монорелси, транспортьори (хоризонтални, вертикални и радиални) и отделни единици, които имат много сензори, за да намалят възможностите за произшествия.

Едно общество с човешка загриженост „проектира“ необходимостта от закони и прокламации, като предоставя всички неща на разположение на всички хора, независимо от раса, цвят или религиозна вяра. Когато правителствата приемат закони, хората са накарани да вярват, че тези закони са направени, за да защитят живота им. В действителност законите са страничен продукт на недостатъчност и дефицит.

Ако се опитваме да контролираме човешкото поведение чрез приемане на закони или подписване на договори, без да променяме физическите условия, отговорни за отклоняващото се поведение, ние просто поставяме лепенка върху проблема. Вместо да зависим от провалена система от наказания или лишаване от свобода след нанесените щети, трябва да насочим вниманието си към неадекватността на обществото. Това са неща като бедност, недохранване, бездомност, лоши модели за подражание, неуспешно образование, деца, лишени от посока или интереси, насилие в медиите, стрес в семейния живот и липса на положителна визия за бъдещето на обществото.

Световна икономика, базирана на ресурси, води до огромни промени в човешките и междуличностните отношения без необходимостта от закони. Тя прави това като въвежда набор от ценности, подходящи за нуждите на всички хора. Тя разглежда всички световни ресурси и техническа информация като общо наследство на всички хора. Това е обединяващият императив. Ако бъде приета универсално, светът ще стане свидетел на края на нуждата от въоръжение, войни, наркотици, алчност и другите проблеми, породени от безкрайния стремеж към пари и власт.

Обществото трябва да разбере, че цялата природа е подчинена на природния закон. Той не може да бъде нарушен без сериозни последици за индивида или обществото. Природният закон доминира над всички живи системи. Например, без вода, слънце или хранителни вещества, растенията и животните не могат да оцелеят. Естественият закон не може да бъде избегнат. Човек, който не получава правилно хранене, няма да се радва на физическото благополучие и скоро ще се разболее и ще умре.

Подобни закони важат и за човешкото поведение

Човешкото поведение във всички области е също толкова подчинено на природните закони и действията на външните сили: то се генерира от много взаимодействащи променливи в собствената среда на някого. Това се отнася и за поведение, което е социално обидно. Често се влияе или от придобития опит, хранителни фактори в ранния живот и т.н., или от редица други взаимосвързани фактори на околната среда.

Когато видим куче, което води слепец през улицата, сме склонни да мислим, че е добро куче. Но когато видим куче да лая велосипедист, ние го наричаме лошо куче. Кучето не е нито добро, нито лошо. То може да бъде обучено да бъде свирепо или да помага на слепи. И двете животни могат да бъдат от една и съща порода, дори от едно и също кучило. Различното им поведение се дължи на различията във възпитанието.

Казано по друг начин, представете си древноримско семейство, което наблюдава как християните се дават на лъвовете да се хранят с тях. Някой днес може да се ужаси и да вярва, че хората, които са гледали това, са имали проблеми със съня през тази вечер. Но най-вероятно те изобщо не са имали проблеми със съня. Подобно кръвопролитие е било културният спорт на онези времена. На лъвовете и на християните се е гледало с еднакво пренебрежение.

Или си представете един съвременен пилот на изтребител, обучен за война и научен на подобно пренебрежение към други култури и вярвания, да изгуби съня си при свалянето на двадесет самолета и изгарянето на няколко населени места. По-вероятно той ще го прави с чест, докато получи медал и ще украси самолета си със символи на своите „убийства“. Пилотът отразява културата си също толкова, колкото и римското семейство. Това, което наричаме „съвест“ и „морал“, не се определя от невидим „висш Аз“. Те до голяма степен се определят от географията, времена и възпитанието на индивида.

Независимо дали го осъзнават или не, в паричната система хората постоянно се манипулират чрез медиите. Най-съкровените вярвания на хората са повлияни от книги, филми, телевизия, религии, модели за подражание и средата, в която живеят. Дори представите им за добро и зло и техните концепции за морал са част от културното им наследство и опит. Този метод на контрол не изисква използването на физическа сила и е толкова успешен, че дори не разпознаваме и не усещаме манипулацията.

Доминиращите ценности на всяка социална система рядко идват от хората. По-скоро те представляват възгледите на доминиращата контролна група като църквата, военните, банките, корпорациите, властовия елит или каквато и да е комбинация от тях. Тези субекти определят обществения дневен ред, съдилищата, данъците и т.н., всички от които обслужват собствените им интереси и поддържат илюзията, че ценностите на обществото се определят от хората. В допълнение, правителствата потискат или не обясняват отклонения, които могат да ги застрашат.

С научното разбиране, че поведението е подчинено на същите природни закони, които управляват и други процеси, образователната система в ресурсно-базирана икономика може да се развива. Това би научило децата на процесни и аналитични умения, а не на сухо запаметяване на факти. Диалогът би заменил лекциите. Разбирането на семантиката е умение, което може значително да подобри човешката комуникация и да помогне на учениците да получават интелигентен достъп до значима информация. Не че хората изведнъж ще станат по-добри или по-етични, по-скоро условията, отговорни за враждебно и егоцентрично поведение, вече няма да съществуват.

Ако искаме децата да постигнат положителна конструктивна връзка помежду си и да станат конструктивно участващи членове на обществото, начинът да постигнем това е чрез проектиране на среда, която създава желаното поведение. Например, когато децата се интересуват да се научат как да сглобяват малко моторно превозно средство, дизайнът може да изисква четири деца да вдигнат колата, докато други две прикрепят колелата. Останалата част от автомобила е сглобена по подобен начин, като се нуждае от помощта и сътрудничеството на всички, за да завършат превозното средство. Тази просветена форма на обучение помага на учениците да разберат предимствата на сътрудничеството.

Упражнението не би било задължително или монотонно и не би включвало състезателна конкуренция. То ще бъде включено в обучението. Например занаятчийски магазин, който децата ползват, се намира на върха на хълм и в средата на езеро. За да стигнат до там, децата трябва да гребат с лодка и след това да се изкачат на върха на хълма. Това осигурява не само физически упражнения, но и усещане за постижение, което подпомага психичното им здраве и увеличава стимула.

Един от най-големите ограничаващи фактори в човешките системи е нашата неспособност да разберем значението на основните сили и степента, в която средата формира нашето мислене, ценности и/или поведение. Когато говорим за среда, тук се има предвид всички взаимодействащи променливи, които са основни участници в нашето мислене.

За авторът

Георги Петров
Георги Петров
Георги е дългогодишен експерт в областта на информационните технологии, специализиран в архитектурния дизайн на компютърни среди и цялостни решения. В допълнение към професионалната си работа, Георги се интересува от решения за устойчив дизайн на обществото, насочени към решаване на проблемите, пред които е изправен светът и разработването на цялостни решения за устойчив дизайн, чрез хуманното прилагане и използване на системен подход, наука и технологии в социален аспект.
0 0 votes
Вашата оценка?
Subscribe
Notify of
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x